Загрузить образец бланка заявления

Білім алушының академиялық демалыстан шығуы.

Бакалавриат
1. Білім алушының:
‒ СҚО сайтынан немесе жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығару, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің жек өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ транскрипт;
‒ денсаулығына байланысты: науқасты бақылаушы денсаулық сақтау ұйымынан дәрігерлік-кеңес комиссиясының (ВКК, ЦВКК) денсаулығы жайлы мамандығы бойынша оқуын жалғастыру мүмкіндігі көрсетілген қорытынды анықтама;
‒ әскер қатарына шақырылған студенттер: әскери қызметтен өткені туралы анықтама (әскери қызметін өткергендер есебінің анықтамасы) немесе әскери қызмет өткен мерзімі көрсетілген әскери билетінің көшірмесі;
‒ бала тууға байланысты: туу туралы (бала асырап алу) куәлік көшірмесі қажет.
Құжаттардың көшірмесі факультет деканаты қызметкерінің қолымен және мөрімен расталады (құжаттардың тұпнұсқасы болуы міндетті) қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен уакыттан бастап 3 жұмыс күні (құжат қабылдаған күн университеттің қызмет көрсету күніне есептелмейді).
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан академиялық демалыстан шыққаны туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін пәндер бойынша оқу жоспарындағы айырмашылықтар мен оларды жою мерзімін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
- СҚО сайтынан немесе өзінің жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығарып, толтырып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
- сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
- өтінішті тікелей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінде рәсімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміне өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке қоса беріледі:
‒ транскрипт;
‒ ауруы бойынша: науқасты көрген Денсаулық сақтау ұйымынан денсаулық жағдайы туралы ДКК (ОДКК) анықтамасы, осы мамандық бойынша оқуды жалғастыру мүмкіндігі туралы қорытынды;
‒ әскерге шақырылушы студенттерге: әскери қызмет өткеру туралы анықтама (әскери қызмет өткеннен кейін есепке қою) немесе әскери қызмет өткеру мерзімі көрсетілген әскери билеттің көшірмесі;
‒ баланың туылуына байланысты: баланың туу туралы куәлігінің көшірмесін (асырап алу) бала.
Құжаттардың көшірмелері қызметкердің қолымен және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының мөрімен расталады (құжаттардың түпнұсқаларының болуы міндетті).
4. Қызмет көрсету мерзімі – Көрсетілетін қызметті берушіге өтініш келіп түскен сәттен бастап 3 жұмыс күні (құжаттарды қабылдау күні университеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді).
5. Белгіленген мерзім аяқталған соң білім алушы жоғары білімнен кейінгі білім бөліміннен академиялық демалыстан шығу мерзімі мен бұйрық нөмірін, оқу жоспарындағы оқылмаған пәндер тізімі мен оларды тапсыру мерзімдерін біле алады.

Выход обучающегося из академического отпуска

Бакалавриат
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить его и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт;
‒ по болезни: справку ВКК (ЦВКК) о состоянии здоровья из организации здравоохранения, наблюдавшей больного, с заключением о возможности продолжения обучения по данной специальности;
‒ студентам-призывникам: справка о прохождении воинской службы (постановке на учет после прохождения воинской службы) ИЛИ копия военного билета с указанием сроков прохождения воинской службы;
‒ в связи с рождением ребенка: копия свидетельства о рождении (усыновления / удочерения) ребенка.
Копии документов заверяются подписью сотрудника деканата и печатью деканата факультета (наличие оригиналов документов обязательно).
4. Срок оказания услуги – 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока в деканате факультета обучающийся может узнать номер и дату приказа о выходе из академического отпуска, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в отдел послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в отдел послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт;
‒ по болезни: справку ВКК (ЦВКК) о состоянии здоровья из организации здравоохранения, наблюдавшей больного, с заключением о возможности продолжения обучения по данной специальности;
‒ студентам-призывникам: справка о прохождении воинской службы (постановке на учет после прохождения воинской службы) ИЛИ копия военного билета с указанием сроков прохождения воинской службы;
‒ в связи с рождением ребенка: копия свидетельства о рождении (усыновления / удочерения) ребенка.
Копии документов заверяются подписью сотрудника и печатью отдела послевузовского образования (наличие оригиналов документов обязательно).
4. Срок оказания услуги – 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока в отделе послевузовского образования обучающийся может узнать номер и дату приказа о выходе из академического отпуска, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.