Загрузить образец бланка заявления

"ABU" ББМ студенттерінің қатарына қайта қабылдау

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан немесе жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығару, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің жеке өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ транскрипт немесе университеттің анықтамасы (түпнұсқа).
‒ ҰБТ немесе КТ сертификатының көшірмесі;
‒ дипломның көшірмесі (орта кәсіптік білім негізінде қайта қабылданғанда)
4. Қызмет көрсету мерзімі – өтініш қызмет көрсетушіге келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күніне дейін.
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан студенттің қайта қабылданғаны туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін пәндер бойынша оқу жоспарындағы айырмашылықтар мен оларды тапсыру мерзімін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
- СҚО сайтынан немесе өзінің жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығарып, толтырып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
- сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
- өтінішті тікелей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінде рәсімдеу.
2. Өтінішті қабылдау жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміне өтініш берушінің жеке өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ транскрипт немесе университеттің анықтамасы (түпнұсқа);
‒ шет тілінен түсу емтиханын тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі – өтініш қызмет көрсетушіге келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күніне дейін.
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміннен білім алушы ауыстыру туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін, оқу жоспарларындағы айырмашылық пәнін және оны тапсыру мерзімін біле алады.

Восстановление в число студентов УО "ABU"

Бакалавриат
1. Восстанавливающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить его и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт или справка вуза (подлинник);
‒ копия сертификата ЕНТ или КТ с баллом не ниже установленного порогового балла;
‒ копия диплома (при восстановлении на базе среднего профессионального образования);
4. Срок оказания услуги – до 5 рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в деканате факультета восстанавливающийся может узнать номер и дату приказа о восстановлении, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Магистратура, докторантура
1. Восстанавливающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить и сдать в отдел послевузовского образования
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в отделе послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в отдел послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт или справка вуза (подлинник);
‒ копия сертификата о сдаче вступительного экзамена по иностранному языку.
4. Срок оказания услуги – до 5 рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в отделе послевузовского образования восстанавливающийся может узнать номер и дату приказа о восстановлении, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.