Загрузить образец бланка заявления

Білім алушы бір тілден өзге тіл бөліміне ауыстырылуы.

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан немесе өзінің жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығарып, толтырып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ өтінішті тікелей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінде рәсімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ Офис-тіркеуші бастығы мен университет ректоры қол қойған, мөрмен бекітілген транскрипт.
‒ ҰБТ немесе КТ сертификатының көшірмесі (сертификаттың балы белгіленген өту балынан төмен болмауы керек), шетелдік ЖОО-дан ауысатын білім алушылар үшін түсу сынақтарының көшірмесі болу керек;
4. Қызмет көрсету мерзімі – өтініш қызмет көрсетушіге келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күніне дейін.
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан ауысу (бір тілден өзге тіл бөліміне ауыстырылуы) туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін пәндер бойынша оқу жоспарындағы айырмашылықтар мен оларды жою мерзімін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан немесе өзінің жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығарып, толтырып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ өтінішті тікелей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінде рәсімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке қоса беріледі:
‒ Офис-тіркеуші бастығы мен университет ректоры қол қойған, мөрмен бекітілген транскрипт;
‒ шет тілінен түсу емтиханын тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі.
4. Қызмет көрсету мерзімі – өтініш қызмет көрсетушіге келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күніне дейін.
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін білім алушы, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміннен өзінің ауысу туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін (бір тілдік бөлімшеден басқасына), оқу жоспарларындағы айырмашылық тәртібін және оны жою мерзімін біле алады.

Перевод обучающегося с одного языка обучения на другой язык обучения

Бакалавриат
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить его и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт, подписанный начальником службы Офис Регистратора и ректором университета, скрепленный печатью;
‒ копия сертификата о сдаче ЕНТ или КТ с баллом не ниже установленного порогового балла (для обучающихся, переведенных с зарубежного вуза - копия вступительных испытаний);
4. Срок оказания услуги – до 5 рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в деканате факультета обучающийся может узнать номер и дату приказа о переводе (с одного языкового отделения на другое), дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в отделе послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в отдел послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт, подписанный начальником службы Офис Регистратора и ректором университета, скрепленный печатью;
‒ копия сертификата о сдаче вступительного экзамена по иностранному языку.
4. Срок оказания услуги – до 5 рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в отделе послевузовского образования обучающийся может узнать номер и дату приказа о переводе (с одного языкового отделения на другое), дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.