Загрузить образец бланка заявления

Студенттің өзге ЖОО ауыстырылуы

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан өтініш бланкілерін басып шығарып, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ бойынша ректор мен офис-тіркеушісі басшысының қолы қойылып, мөрмен расталған транскрипт;
‒ баллы белгіленген шектен төмен емес ҰБТ немесе КТ сертификатының көшірмесі;
‒ білім беру гранты иегерінің куәлігінің көшірмесі (білім гранттары үшін);
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен бір күннің ішінде.
5. Көрсетілген мерзімнен кейін өзге ЖОО ауысуға тілек білдіруші студент студенттерге қызмет көрсету орталағынан ректор қолы қойылған өтініш, транскрипт, ҰБТ немесе КТ сертификатының көшірмесін қол қойып алады. Студент жеке басын сәйкестендіруге жеке куәлік көрсету қажет.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтында өтініш бланкісін басып шығару, толтыру және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру);
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазу және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру;
‒ өтінішті тікелей ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында ресімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке қоса беріледі:
‒ ЖОО ректоры және Офис-тіркеуші бастығы қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипт;
‒ шет тілінен түсу емтиханын тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі;
‒ білім беру гранты иегері шартының көшірмесі (білім беру гранты бойынша білім алушы үшін);
4. Қызмет көрсету мерзімі – Өтініш қызмет берушіге келіп түскен сәттен бастап 1 жұмыс күні.
5. Көрсетілген мерзімде басқа жоғары оқу орнына ауысуға ниет білдірген білім алушы қызмет көрсету орталығында студент қол қояды: ректор қол қойған өтінішті, транскриптті, шет тілінен түсу емтиханын тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесін. Білім алушы жеке басын сәйкестендіру үшін жеке куәлігін көрсетеді.

Перевод обучающегося в другой ВУЗ

Бакалавриат
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления с сайта ЦОС, заполнить его своими данными и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт, подписанный ректором и начальником офис – регистратора, и скрепленный печатью;
‒ копия сертификата о сдаче ЕНТ или КТ с баллом не ниже установленного порогового балла;
‒ копия свидетельства обладателя образовательного гранта (для обучающегося по образовательному гранту);
4. Срок оказания услуги – 1 рабочий день с момента поступления заявления услугодателю.
5. Через указанный срок обучающийся, изъявивший желание перевестись в другой ВУЗ, в центре обслуживания студентов под роспись получает: подписанное ректором заявление, транскрипт, копию сертификата о сдаче ЕНТ или КТ. Для идентификации личности обучающийся предъявляет удостоверение личности.

Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС, заполнить и сдать в центр науки и послевузовского образования (ЦНиПО);
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в центр науки и послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в центре науки и послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в центр науки и послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт, подписанный ректором вуза и начальником офис – регистратора, и скрепленный печатью;
‒ копия сертификата о сдаче вступительного экзамена по иностранному языку;
‒ копия договора обладателя образовательного гранта (для обучающегося по образовательному гранту);
4. Срок оказания услуги – 1 рабочий день с момента поступления заявления услугодателю.
5. Через указанный срок обучающийся, изъявивший желание перевестись в другой ВУЗ, в центре обслуживания студентов под роспись получает: подписанное ректором заявление, транскрипт, копию сертификата о сдаче вступительного экзамена по иностранному языку. Для идентификации личности обучающийся предъявляет удостоверение личности.

Наша команда

Thumbnail Image

Кудайбергенов Мэлс Кудайбергенович

начальник Службы офис-регистратора

г. Семей, ул. Ленина, 11 1 этаж каб. 20
телефон: 8-7222-42-65-72

Thumbnail Image

Пулукчу Наталия Николаевна

Начальник центра обслуживания

г. Семей, ул. Ленина, 11 3 этаж каб. 20
телефон: 8 7222 63-40-69

У Вас появились вопросы?

Задайте его на нашем портале, мы Вам обязательно ответим.