Загрузить образец бланка заявления

Шетелдік білім беру ұйымдарынан ауысу немесе қайта қабылдану

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан немесе жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығару, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің жеке өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ меңгерген оқу бағдарламаларының құжаттары (транскрипт немесе академиялық анықтама);
‒ Қазақстан Республикасының нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс білім берудің алдыңғы деңгейін аяқтағаны туралы құжат (диплом/аттестат);
‒ шетелдік ұйымдарға оқуға түскен кездегі қабылдау сынақтарының нәтижелері қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі – өтініш қызмет көрсетушіге келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күніне дейін.
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан студенттің басқа оқудан ауыстырылғандығы /қайта қабылданғаны туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін пәндер бойынша оқу жоспарындағы айырмашылықтар мен оларды жою мерзімін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
- СҚО сайтынан немесе өзінің жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығарып, толтырып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
- сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
- өтінішті тікелей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінде рәсімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке қоса беріледі:
‒ игерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (транскрипт немесе академиялық анықтама);
‒ Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс алдыңғы білім деңгейін аяқтағаны туралы құжат (диплом/аттестат);
‒ шетелдік ұйымдарға түсу сынақтарының нәтижелері(шет тілінен түсу емтиханын тапсыру туралы хаттаманың көшірмесі, арнайы емтихан тапсырғаны туралы хаттаманың көшірмесі.пәні);
4. Қызмет көрсету мерзімі – өтініш қызмет көрсетушіге келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күніне дейін.
5. ККөрсетілген мерзім өткеннен кейін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміннен білім алушы ауыстыру туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін, оқу жоспарларындағы айырмашылық пәнін және оны тапсыру мерзімін біле алады.

Перевод или восстановлении из зарубежной организации образования

Бакалавриат
1. Заявитель может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить его своими данными и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканат факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ документ об освоенных учебных программах (академическая справка или транскрипт);
‒ документ о завершении предыдущего уровня образования (диплом/аттестат), который должен пройти процедуру нострификации в Республике Казахстан;
‒ результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные организации образования;
4. Срок оказания услуги – до 5 рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в деканате факультета студент может узнать номер и дату приказа о переводе / восстановлении, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Магистратура, докторантура
1. Заявитель может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в отделе послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в отдел послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ документ об освоенных учебных программах (академическая справка или транскрипт);
‒ документ о завершении предыдущего уровня образования (диплом/аттестат), который должен пройти процедуру нострификации в Республике Казахстан;
‒ результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные организации образования (копия протокола о сдаче вступительного экзамена по иностранному языку, копия протокола о сдаче вступительного экзамена по спец.дисциплине);
4. Срок оказания услуги – до 5 рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в отдел послевузовского образования обучающийся может узнать номер и дату приказа о переводе / восстановлении студента, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.