Загрузить образец бланка заявления

Өзге ЖОО-нан КазГЮИУға ауысу

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан өтініш бланкілерін басып шығарып, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ бойынша ректор мен офис-тіркеушісі басшысының (студент бұрын оқыған ЖОО) қолы қойылып, мөрмен расталған транскрипті;
‒ студент оқыған ЖОО басшысының атына өтініш (басшы қолы мен мөрі);
‒ баллы белгіленген шектен төмен емес ҰБТ немесе КТ сертификатының көшірмесі;
‒ білім беру гранты иегерінің куәлігінің көшірмесі (білім гранттары үшін);
‒ диплом көшірмесі (орта кәсіби білім негізінде оқуға қайта қабылдану барысында) қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен бір күннің ішінде
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан ауысқаны туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін пәндер бойынша оқу жоспарындағы айырмашылықтар мен оларды жою мерзімін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтында өтініш бланкісін басып шығару, толтыру және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру);
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазу және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру;
‒ өтінішті тікелей ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында ресімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке қоса беріледі:
– ректор және Офис-тіркеуші бастығы қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипт (білім алушы бұрын оқыған ЖОО-нан);
‒ білім алған ЖОО басшысының атына өтініш (басшының қолымен және мөрімен);
‒ шет тілінен түсу емтиханын тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі;
‒ білім беру гранты иегері шартының көшірмесі (білім беру гранты бойынша білім алушы үшін);
‒ алдыңғы білімі туралы дипломның көшірмесі.
4. Қызмет көрсету мерзімі-Өтініш қызмет берушіге келіп түскен сәттен бастап 1 жұмыс күні.
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін білім алушы факультет деканатынан ауысуы туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін, оқу жоспарларындағы айырмашылық тәртібін және оны жою мерзімін біле алады.

Перевод в КАЗГЮИУ из другого вуза

Бакалавриат
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления с сайта ЦОС, заполнить его своими данными и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт, подписанный ректором и начальником офис – регистратора, и скрепленный печатью (из того вуза где студент обучался ранее);
‒ заявление на имя руководителя вуза, где он обучался (с подписью руководителя и печатью);
‒ копия сертификата о сдаче ЕНТ или КТ с баллом не ниже установленного порогового балла;
‒ копия свидетельства обладателя образовательного гранта (для обучающегося по образовательному гранту);
‒ копия диплома (при восстановлении на базе среднего профессионального образования).
4. Срок оказания услуги – 1 рабочий день с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в деканате факультета обучающийся может узнать номер и дату приказа о переводе, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС, заполнить и сдать в центр науки и послевузовского образования (ЦНиПО);
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в центр науки и послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в центре науки и послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в центр науки и послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт, подписанный ректором и начальником офис – регистратора, и скрепленный печатью (из того вуза где обучающийся обучался ранее);
‒ заявление на имя руководителя вуза, где он обучался (с подписью руководителя и печатью);
‒ копия сертификата о сдаче вступительного экзамена по иностранному языку;
‒ копия договора обладателя образовательного гранта (для обучающегося по образовательному гранту);
‒ копия диплома о предыдущем образовании.
4. Срок оказания услуги – 1 рабочий день с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в деканате факультета обучающийся может узнать номер и дату приказа о переводе, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Наша команда

Thumbnail Image

Кудайбергенов Мэлс Кудайбергенович

начальник Службы офис-регистратора

г. Семей, ул. Ленина, 11 1 этаж каб. 20
телефон: 8-7222-42-65-72

Thumbnail Image

Пулукчу Наталия Николаевна

Начальник центра обслуживания

г. Семей, ул. Ленина, 11 3 этаж каб. 20
телефон: 8 7222 63-40-69

У Вас появились вопросы?

Задайте его на нашем портале, мы Вам обязательно ответим.