Загрузить образец бланка заявления

Өзге ЖОО-нан "ABU" ББМ ауысу

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан немесе жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығару, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ ректор және Офис-тіркеуші бастығы қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипт (білім алушы бұрын оқыған ЖОО-нан);
‒ студент оқыған ЖОО басшысының атына өтініш (басшы қолы мен мөрі);
‒ баллы белгіленген шектен төмен емес ҰБТ немесе КТ сертификатының көшірмесі;
‒ білім беру гранты иегерінің куәлігінің көшірмесі (білім гранттары үшін);
‒ диплом көшірмесі (орта кәсіби білім негізінде оқуға қайта қабылдану барысында) қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі – өтініш қызмет көрсетушіге келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күніне дейін.
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан ауысқаны туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін пәндер бойынша оқу жоспарындағы айырмашылықтар мен оларды жою мерзімін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан немесе өзінің жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығарып, толтырып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ өтінішті тікелей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінде рәсімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке қоса беріледі:
‒ ректор және Офис-тіркеуші бастығы қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипт (білім алушы бұрын оқыған ЖОО-нан);
‒ білім алған ЖОО басшысының атына өтініш (басшының қолымен және мөрімен);
‒ шет тілінен түсу емтиханын тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі;
‒ білім беру гранты иегері шартының көшірмесі (білім беру гранты бойынша білім алушы үшін);
‒ алдыңғы білімі туралы дипломның көшірмесі.
4. Қызмет көрсету мерзімі – өтініш қызмет көрсетушіге келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күніне дейін.
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін білім алушы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміннен өзінің ауысуы туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін, оқу жоспарларындағы айырмашылық тәртібін және оны жою мерзімін біле алады.

Перевод в УО "ABU" из другого вуза

Бакалавриат
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить его и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт, подписанный ректором и начальником офис – регистратора, и скрепленный печатью (из того ВУЗа где студент обучался ранее);
‒ заявление на имя руководителя ВУЗа, где он обучался (с подписью руководителя и печатью);
‒ копия сертификата о сдаче ЕНТ или КТ с баллом не ниже установленного порогового балла;
‒ копия свидетельства обладателя образовательного гранта (для обучающегося по образовательному гранту);
‒ копия диплома (при восстановлении на базе среднего профессионального образования).
4. Срок оказания услуги – до 5 рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в деканате факультета обучающийся может узнать номер и дату приказа о переводе, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС, заполнить и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в отделе послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в отдел послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт, подписанный ректором и начальником офис – регистратора, и скрепленный печатью (из того ВУЗа где обучающийся обучался ранее);
‒ заявление на имя руководителя ВУЗа, где он обучался (с подписью руководителя и печатью);
‒ копия сертификата о сдаче вступительного экзамена по иностранному языку;
‒ копия договора обладателя образовательного гранта (для обучающегося по образовательному гранту);
‒ копия диплома о предыдущем образовании.
4. Срок оказания услуги – до 5 рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в отделе послевузовского образования обучающийся может узнать номер и дату приказа о переводе, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.