Загрузить образец бланка заявления

Студенттер оқу сабақтарынан босату туралы

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан немесе жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығару, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке студенттің сабақтан босатылу себептерін растайтын құжаттар қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен уакыттан бастап 3 жұмыс күні (құжат қабылдаған күн университеттің қызмет көрсету күніне есептелмейді).
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан оқу сабақтарынан босату туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан немесе өзінің жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығарып, толтырып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ өтінішті тікелей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінде рәсімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
Сабақтан босату туралы өтінішке кафедра меңгерушісінің қолы қойылуы қажет.
3. Өтінішке білім алушыны сабақтан босату себебін растайтын құжаттар қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі ‒ өтініш қызмет берушіге келіп түскен сәттен бастап 3 жұмыс күніне дейін. (құжаттарды қабылдау күні университеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді).
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін, білім алушы сабақтан босатылғандығы туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінен біле алады.

Об освобождении от учебных занятий

Бакалавриат
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления с сайта ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить его и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие причину освобождения от занятия студента.
4. Срок оказания услуги – до 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока обучающийся может узнать номер и дату приказа об освобождении учебных занятий в деканате факультета
.
Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в отделе послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в отдел послевузовского образования заявителем лично.
При освобождении от занятий заявление необходимо завизировать у заведующего выпускающей кафедры.
3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие причину освобождения от занятия обучающегося.
4. Срок оказания услуги – до 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока обучающийся может узнать номер и дату приказа об освобождении от учебных занятий в отделе послевузовского образования.