Загрузить образец бланка заявления

Білім алушыларды іссапарға жіберу туралы

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан немесе жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығару, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке іс-сапарға жіберу себебі көрсетілген құжаттар қоса тіркеледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен уакыттан бастап 3 жұмыс күні (құжат қабылдаған күн университеттің қызмет көрсету күніне есептелмейді).
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан оқу сабақтарынан босату туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан немесе өзінің жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығарып, толтырып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ өтінішті тікелей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінде рәсімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
Білім алушыны іс-сапарға жіберу туралы өтінішке кафедра меңгерішісі мен ғылыми жетекшінің қолдары қойылуы қажет.
3. Өтінішке іс-сапарға жіберу себебі көрсетілген құжаттар қоса тіркеледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі ‒ өтініш қызмет берушіге келіп түскен сәттен бастап 3 жұмыс күніне дейін. (құжаттарды қабылдау күні университеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді).
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін білім алушы оқу сабақтарын босату / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру студенттерін іссапарға жіберу туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін біле алады.

О командировании обучающегося

Бакалавриат
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить его и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие причину командирования обучающегося.
4. Срок оказания услуги – до 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока обучающийся может узнать номер и дату приказа о командировании в деканате факультета.

Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в отделе послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в отдел послевузовского образования заявителем лично.
В случае командирования обучающегося заявление необходимо завизировать у заведующего выпускающей кафедры и у научного руководителя.
3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие причину командирования обучающегося.
4. Срок оказания услуги – до 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю. (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока обучающийся может узнать номер и дату приказа о командировании в центре науки и послевузовского образования.