Загрузить образец бланка заявления

Оқу құжаттарына өзгерістер (аты-жөні, тегі) енгізу:

Бакалавриат
1. Білім алушы мүмкіндігі:
‒ СҚО сайтынан немесе жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығару, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің жеке өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ некеге тұру/бұзу куәлігінің немесе тегі, аты, әкесінің аты өзгерген туралы куәлігінің көшірмесі;
‒ жеке куәлігінің (жаңа) көшірмесі қажет.
Құжаттардың көшірмесі факультет деканаты қызметкерінің қолымен және мөрімен расталады (құжаттардың тұпнұсқасы болуы міндетті) .
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен уакыттан бастап 3 жұмыс күні (құжат қабылдаған күн университеттің қызмет көрсету күніне есептелмейді).
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін білім алушы факультет деканатынан аты-жөнін ауыстыру туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан немесе өзінің жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығарып, толтырып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
‒ өтінішті тікелей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінде рәсімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке қоса беріледі:
‒ неке қию / бұзу туралы куәліктің көшірмесі немесе тегін, атын, әкесінің атын өзгерту туралы куәліктің көшірмесі;
‒ жеке куәліктің көшірмесі (жаңа).
Құжаттардың көшірмелері қызметкердің қолымен және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының мөрімен расталады (құжаттардың түпнұсқаларының болуы міндетті).
4. Қызмет көрсету мерзімі – Көрсетілетін қызметті берушіге өтініш келіп түскен сәттен бастап 3 жұмыс күні (құжаттарды қабылдау күні университеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді).
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін білім алушы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміннен өзінің ТАӘ ауыстыру туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін біле алады.

Внесение изменений (фамилии, имени, отчества) в учебную документацию:

Бакалавриат
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить его и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ копия свидетельства о заключении / расторжении брака, или копия свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества;
‒ копия удостоверение личности (нового).
Копии документов заверяются подписью сотрудника деканата и печатью деканата факультета (наличие оригиналов документов обязательно).
4. Срок оказания услуги – 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока обучающийся может узнать номер и дату приказа о смене ФИО в деканате факультета.

Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в отделе послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в отдел послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ копия свидетельства о заключении / расторжении брака, или копия свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества;
‒ копия удостоверение личности (нового).
Копии документов заверяются подписью сотрудника и печатью отдела послевузовского образования (наличие оригиналов документов обязательно) .
4. Срок оказания услуги – 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока обучающийся может узнать номер и дату приказа о смене ФИО в отделе послевузовского образования.