Загрузить образец бланка заявления

Оқу құжаттарына өзгерістер (аты-жөні, тегі) енгізу:

Бакалавриат
1. Білім алушы мүмкіндігі:
‒ СҚО сайтынан өтініш бланкілерін басып шығарып, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің жеке өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ некеге тұру/бұзу куәлігінің немесе тегі, аты, әкесінің аты өзгерген туралы куәлігінің көшірмесі;
‒ жеке куәлігінің (жаңа) көшірмесі қажет.
Құжаттардың көшірмесі факультет деканаты қызметкерінің қолымен және мөрімен расталады (құжаттардың тұпнұсқасы болуы міндетті) қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен уакыттан бастап 3 жұмыс күні (құжат қабылдаған күн университеттің қызмет көрсету күніне есептелмейді).
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін білім алушы факультет деканатынан аты-жөнін ауыстыру туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтында өтініш бланкісін басып шығару, толтыру және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру);
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазу және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру;
‒ өтінішті тікелей ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында ресімдеу.
2. Өтінішті қабылдау ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке қоса беріледі:
‒ неке қию / бұзу туралы куәліктің көшірмесі немесе тегін, атын, әкесінің атын өзгерту туралы куәліктің көшірмесі;
‒ жеке куәліктің көшірмесі (жаңа).
Құжаттардың көшірмелері қызметкердің қолымен және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының мөрімен расталады (құжаттардың түпнұсқаларының болуы міндетті).
4. Қызмет көрсету мерзімі – Көрсетілетін қызметті берушіге өтініш келіп түскен сәттен бастап 3 жұмыс күні (құжаттарды қабылдау күні университеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді).
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін білім алушы ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығынан ТАӘ ауыстыру туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін біле алады.

Внесение изменений (фамилии, имени, отчества) в учебную документацию:

Бакалавриат
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления с сайта ЦОС, заполнить его и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ копия свидетельства о заключении / расторжении брака, или копия свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества;
‒ копия удостоверение личности (нового).
Копии документов заверяются подписью сотрудника деканата и печатью деканата факультета (наличие оригиналов документов обязательно).
4. Срок оказания услуги – 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока обучающийся может узнать номер и дату приказа о смене ФИО в деканате факультета.

Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС, заполнить и сдать в центр науки и послевузовского образования (ЦНиПО);
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в центр науки и послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в центре науки и послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в центр науки и послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ копия свидетельства о заключении / расторжении брака, или копия свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества;
‒ копия удостоверение личности (нового).
Копии документов заверяются подписью сотрудника и печатью центра науки и послевузовского образования (наличие оригиналов документов обязательно) .
4. Срок оказания услуги – 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока обучающийся может узнать номер и дату приказа о смене ФИО в центре науки и послевузовского образования.

Наша команда

Thumbnail Image

Кудайбергенов Мэлс Кудайбергенович

начальник Службы офис-регистратора

г. Семей, ул. Ленина, 11 1 этаж каб. 20
телефон: 8-7222-42-65-72

Thumbnail Image

Пулукчу Наталия Николаевна

Начальник центра обслуживания

г. Семей, ул. Ленина, 11 3 этаж каб. 20
телефон: 8 7222 63-40-69

У Вас появились вопросы?

Задайте его на нашем портале, мы Вам обязательно ответим.