Загрузить образец бланка заявления

Білім алушыға академиялық демалыс беру

Бакалавриат
1. Обучающийся:
‒ СҚО сайтынан немесе жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығару, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің өзі немесе заңды өкілі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ денсаулығына байланысты:дәрігерлік-кеңес комиссиясының қорытындысы (ВКК),
‒ туберкулезбен ауырған жағдайда: Орталықтандырылған дәрігерлік-кеңес комиссиясының шешімі;
‒ студенттердің әскер қатарына шақырту қағазы;
‒ бала тууға байланысты: баланың туу туралы (бала асырап алу) куәлігінің көшірмесі қажет. Құжаттардың көшірмесі факультет деканаты қызметкерінің қолымен және мөрімен расталады, (құжаттардың тұпнұсқасы болуы міндетті) қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі – өтініш қызмет көрсетушіге келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күніне дейін.
5. Студент көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан академиялық демалыс берілген бұйрықтың мерзімі мен номерін, академиялық демалыс мерзімін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
- СҚО сайтынан немесе өзінің жеке кабинетінен өтініш бланкісін басып шығарып, толтырып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
- сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазып және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне тапсырады;
- өтінішті тікелей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінде рәсімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке қоса беріледі:
‒ ауруы бойынша: дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы (ДКК));
‒ туберкулезбен ауырған жағдайда: орталықтандырылған дәрігерлік-консультациялық комиссияның шешімі (ОДКК);
‒ әскерге шақырылушы студенттерге: әскери қызметке шақыру туралы шақыру қағазы;
‒ баланың туылуына байланысты: баланың туу туралы куәлігінің көшірмесін (асырап алу) бала. Құжаттардың көшірмелері қызметкердің қолымен және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының мөрімен куәландырылады (құжаттың түпнұсқасының болуы міндетті).
4. Қызмет көрсету мерзімі – өтініш қызмет көрсетушіге келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күніне дейін.
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін академиялық демалыс беру туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміннен академиялық мерзімнің мерзімін біле алады.

Предоставление обучающемуся академического отпуска

Бакалавриат
1. Обучающийся (или его законный представитель) может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить его и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично либо его законным представителем.
3. К заявлению прилагаются:
‒ по болезни: заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК);
‒ в случае болезни туберкулезом: решение Централизованной врачебно-консультативной комиссии (ЦВКК);
‒ студентам-призывникам: повестка о призыве на воинскую службу;
‒ в связи с рождением ребенка: копия свидетельства о рождении (усыновления / удочерения) ребенка. Копии документов заверяются подписью сотрудника деканата и печатью деканата факультета (наличие оригинала документа обязательно).
4. Срок оказания услуги – 5 рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока студент может узнать номер и дату приказа о предоставлении академического отпуска, сроки академического в деканате факультета.

Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС или из своего личного кабинета, заполнить и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в отдел послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в отделе послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в отдел послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ по болезни: заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК);
‒ в случае болезни туберкулезом: решение Централизованной врачебно-консультативной комиссии (ЦВКК);
‒ обучающимся-призывникам: повестка о призыве на воинскую службу;
‒ в связи с рождением ребенка: копия свидетельства о рождении (усыновления / удочерения) ребенка. Копии документов заверяются подписью сотрудника и печатью отдела послевузовского образования (наличие оригинала документа обязательно).
4. Срок оказания услуги – 5 рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока обучающийся может узнать номер и дату приказа о предоставлении академического отпуска, сроки академического в отделе послевузовского образования.